Spille
mir ?

Info

D’ONGD-FNEL ass eng ASBL (Association Sans But Lucratif), déi 1989 zu Lëtzebuerg gegrënnt ginn ass. Si ass entstan aus dem Scoutsmouvement vu Lëtzebuerg (Fédération Nationale des Eclaireurs et Eclaireuses du Luxembourg-FNEL). Si ënnerstëtzt vill Entwécklungsprojeten am Kader vun der Educatioun am Nepal. Zu Lëtzbuerg gëtt d’ONGD-FNEL sech d’Missioun , Aktiounen ze ënnerhuelen fir déi Jonk an de grousse Public ze sensibiliséieren fir d’Erausfuederungen vun der Entwécklung an och de lokale Realitéiten a Länner wéi den Nepal. den Nepali Khel ass en edukativt a flott Spill mam Zil méi kenne ze léieren iwwert den Nepal, seng Kultur, seng Awunner a seng Geographie.